Podrobný obchodní řád

Veškeré objednávky podané prostřednictvím webových stránek Zbraně a střelivo Kroměříž jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními, dodacími, platebními i záručními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Neznalost tohoto obchodního řádu neomlouvá. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Platnost obchodních podmínek nastává okamžikem uveřejnění na webových stránkách www.zbraneastrelivokm.cz.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího se řídí zákonem 367/2000 Sb. Při stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Storno objednávky ze strany prodávajícího je možné, jestliže se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.). Platí i v případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku.

Odstoupení od smlouvy

Kupující (nepodnikatel) má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi doručit zpět na prodejnu v uvedené lhůtě. Došlo-li k částečnému spotřebování či opotřebování zboží je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích. Následně je kupujícímu vrácena kupní cena, která může být snížena o prokazatelné náklady, které budou detailně vyčísleny prodávajícím. Poštovné placené zákazníkem při vrácení nebo výměně zboží se nenahrazuje.

Dodací podmínky

Veškeré zboží objednané přes webové stránky se snažíme vyřídit v co nejkratším termínu od zadání objednávky. Jakmile bude zboží nachytáno k vyzvednutí na prodejně, budeme Vás informovat e-mailem nebo telefonicky (vyčkejte tedy, prosím, na potvrzení, že je zboží pro Vás zarezervováno). Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Někdy se však může stát, že některé druhy zboží jsou dočasně rozprodány i u dodavatelů (popř. výrobce) a tudíž nejsou v daném časovém termínu dostupné. Přesto uděláme vše, co bude v našich silách, aby objednané zboží bylo doručeno v co nejkratším termínu. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat včas, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Platební podmínky, ceny

Veškeré ceny uvedené na webových stránkách jsou koncové (včetně DPH), jsou platné v okamžiku objednání a nemusí korespondovat s cenami na prodejně. V případě, že bude zboží zasláno na dobírku, bude k ceně zboží připočítána cena dopravy dle platného ceníku České pošty.

Záruční podmínky

Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Záruka na zboží je poskytována v rozsahu 24 měsíců, pokud nebude uvedeno jinak. U oprávněných reklamací uplatněných v záruční době se zavazujeme bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady u dodavatele/výrobce. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodborným či nesprávným použitím, opotřebením běžným užíváním, mechanickým poškozením, nesprávným skladováním, živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem) či jinými vnějšími vlivy.

Místo a způsob uplatnění reklamace

Místem uplatnění reklamace je prodejna Zbraně a střelivo Kroměříž, Moravská 2815, 767 01 Kroměříž. Při předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit doklad o nákupu zboží a popis závady. Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah objednávky hned při převzetí na prodejně (zda je obsah objednávky kompletní, zboží není poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na dokladu).

Prodeje s omezením

Podle platných zákonů je nákup některých typů zboží omezen dosažením věku 18-ti let. Jedná se o následující skupiny zboží:

·         zbraně kategorie D (plynovky, vzduchovky…)

·         střelivo kategorie D (nábojky do plynových zbraní, diabolky)

·         pyrotechnické prostředky (efektové rakety do plynovek) atp.)

·         sebeobranné prostředky (paralyzery, sebeobranné spreje)

 

Prodej zbraní, na jejichž nákup je nutnost vlastnit platný zbrojní průkaz či nákupní povolení, musí být proveden osobním odběrem na naší prodejně s příslušnými doklady. Bez splnění výše uvedených podmínek nemůže být objednávka obsahující kterýkoliv z výše uvedených typů zboží vyřízena a bude stornována. Na základě dohody s námi lze případně takovou objednávku vyřídit bez sporných položek. Veškeré dodatečně poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno podle ustanovení uvedených v odstavci Ochrana osobních údajů.

Ochrana osobních dat

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách www.zbraneastrelivokm.cz dává kupující svůj souhlas ke shromažďování a archivaci osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Takto získané osobní údaje nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty. Veškeré osobní údaje slouží výlučně pro interní potřeby firmy a jsou považovány za přísně důvěrné. Požadované uvedení Vaší e-mailové adresy nebo telefonního čísla slouží pro potvrzení objednávky, popřípadě ověření nejasností v objednaném zboží. Zákazník má právo kdykoliv písemně požádat o výmaz osobních údajů z naší databáze.

Upozornění: informace (váhy, rozměry, kapacity) uváděné na webových stránkách www.zbraneastrelivokm.cz jsou z části přebírány z katalogů, prospektů a jiných tiskovin, které tedy mohou obsahovat věcné či technické nepřesnosti či typografické chyby, stejně tak mohou být kdykoliv aktualizovány bez předcházejícího upozornění. Z tohoto důvodu není možné garantovat bezvýhradnou správnost obsahu textu a fotografií v popisových částech. Tímto neneseme vůči jakékoliv straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z internetového obchodu či odkazovaných internetových stránek.

Nasledujte nás na Facebooku